Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja: 29.07.2022

Wprowadzenie

Dziękujemy, że odwiedziła Pani/odwiedził Pan naszą stronę internetową. Szanujemy prawa użytkowników naszej strony, w tym w szczególności ich prawo do poszanowania prywatności, a także prawo do tego, żeby w przejrzysty sposób byli informowani, o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskane dane były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić transparentność tego w jaki sposób przetwarzamy dane, poniżej znajdą Państwo zasady ochrony danych osobowych, w tym informacje wymagane do przekazania Państwu zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest StillSec Sp. z o. o. Sp. komandytowa (dalej jako „Administrator” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (03-901) Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1/M5/B01.144 Regon: 36270810600000, NIP: 5252631872

W jaki sposób można się skontaktować z Administratorem?

Z Administratorem można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres:

E-mail:

office@stillsec.com

Adres korespondencyjny:

ul. Czackiego 3/5 lok. 405, 00-043 Warszawa.

Zakres przetwarzanych danych i ich źródło

W przypadku pracowników/ współpracowników naszych Klientów/ Kontrahentów oraz osób reprezentujących naszych Klientów/ Kontrahentów zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje m.in.: imię i nazwisko, stanowisko pracy, informacje o miejscu, w którym Pani/Pan pracuje/ z którym współpracuje, dane kontaktowe, nr pesel oraz nr dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku, gdy wskazane dane znajdują się w przekazanym nam pełnomocnictwie.

W przypadku osób, które kontaktują się naszą Spółką składając skargę, reklamację, wnosząc pytanie, zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. (w zależności od tego, jakie dane podacie Państwo w formularzu lub w treści mail/ pisma kierowanego do Administratora).

W przypadku kandydatów do pracy, zakres danych co do zasady obejmuje: imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu), informacje nt. wykształcenia i doświadczenia zawodowego (chyba, że podadzą Państwo więcej informacji w przesłanych dokumentach).

W przypadku kontaktu bezpośredniego z Administratorem, co do zasady większość danych przekazują nam Państwo samodzielnie podczas kontaktu. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione przez naszego Kontrahenta/Klienta, którego Państwo reprezentują oraz pozyskane przez Administratora z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

Cele, podstawy i okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Okres przechowywania danych:

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z naszym Klientem lub kontrahentem

 • Klienci lub Kontrahenci - podstawa przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych do zawarcia lub wykonania Umowy.
 • Osoby współpracujące z nami w imieniu Klienta/ Kontrahenta (np. pracownicy naszych Klientów, współpracownicy naszych Kontrahentów) - podstawa przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, którym jest konieczność kontaktu z pracownikami i współpracownikami naszych Klientów/ Kontrahentów w związku z działaniami podejmowanymi w celu zawarcia lub realizacji zawartej umowy.
 • Uwaga: dane osobowe w przypadku osób współpracujących z nami w imieniu naszych Klientów/ Kontrahentów mogą być pozyskane również od tych Klientów/ Kontrahentów

Przez czas obowiązywania umowy, następnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. podatkowych).

W celu identyfikacji Kontrahenta/Klienta lub osoby go reprezentującej

Osoby uprawnione do reprezentacji naszego Klienta/Kontrahenta - podstawa przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, którym jest konieczność zapewnienia wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i reprezentującej go osoby.

Uwaga: dane mogą być pozyskiwane również z KRS, CEIDG lub z przekazanego pełnomocnictwa.

Przez czas obowiązywania umowy, następnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. podatkowych).

W celu odpowiedzi na zadanie pytanie, rozparzenia wniosku, skargi, reklamacji

Osoby wnoszące pytania, skargi, wnioski, reklamacje – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c (realizacja obowiązków prawnych i umownych) oraz f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, którym jest umożliwienie Administratorowi odpowiedzi na pytanie, wniosek.

Przez cały czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia Reklamacji. W przypadku wniosków/ pytań – do czasu przesłania odpowiedzi, następnie przez rok od zadania pytania/ złożenia wniosku.

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami

Dane Klientów/ Kontrahentów/ pracowników/ współpracowników/ byłych pracowników/ współpracowników/ innych osób kierujących roszczenia - podstawą przetwarzania danych jest - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia lub dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Spółkę.

Do czasu przedawnienia roszczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania związanego z danym roszczeniem.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

Dane Klientów/ Kontrahentów/ pracowników/ współpracowników/ byłych pracowników/ współpracowników/ dane osób zawartych na fakturach / rachunkach lub innych dokumentach księgowych – podstawą przetwarzania jest - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych przez Administratora (m.in. podatkowych, księgowych).

Przez czas wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w szczególności zobowiązujących Spółkę do przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

W celu prowadzenia rekrutacji dla celów przyszłych rekrutacji

Dane kandydatów do pracy – podstawy przetwarzania danych- art. 6 ust. 1 lit b i c RODO zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, związanymi z procesem zatrudnienia, w tym przepisami ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., a w zakresie przetwarzania danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Dla celów prowadzenia przyszłych rekrutacji – podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit a RODO -zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.

 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
 • Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane osobowe przechowywane będą przez 2 lata lub będą przetwarzane do chwili wycofania zgody, wniesienia wniosku o usunięcie danych lub złożenia wniosku w sprawie ograniczenia danych.

Cookies

 • Przetwarzanie Cookies niezbędnych do płynnego działania naszej strony internetowej - podstawa przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f RODO – czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest utrzymanie i zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej.
 • Przetwarzanie Cookies służących do analizy ruchu, który odbywa się na naszej stronie internetowej –podstawa przetwarzania - zgoda, którą może być w każdej chwili wycofana - art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Wyrażenie sprzeciwu wobec stosowania Cookies odbywa się poprzez kliknięcie w box ze zgodami na Cookies (należy zaznaczyć odpowiednie pole). Dodatkowo informujemy, że ustawienia dotyczące plików Cookies mogą być przez Państwa edytowane w opcjach konfiguracji przeglądarki.Więcej informacji o Cookies dostępne w Polityce Cookies

30 dni.

Odbiorcy danych

 • naszym dostawcom naszych systemów informatycznych i usług IT (np. Microsoft),
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi Księgowe,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom, które zapewniają wsparcie naszej Spółce podczas prowadzenia procesu rekrutacji (np. pracuj.pl),
 • w stosownych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych,
 • Prawo do uzyskania kopii danych,
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 • Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych – mogą Państwo poprosić o przeniesienie danych przetwarzanych przez Administratora - jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez naszą Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom, w tym decyzjom opierającym się na profilowaniu – mają Państwo prawo zawnioskować o podejmowanie decyzji w sposób niezautomatyzowany (z udziałem człowieka).
 • Posiadają również Państwo prawo do wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa, dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt , jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane w sposób sprzeczny z prawem. Więcej informacji dotyczących zasad wnoszenia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się pod: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku zawierania umów, ich rozliczania oraz ich realizacji. Oznacza to, że jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych nas usług muszą Państwo podać swoje dane. Jeśli Pani/Pana pracodawca / inny podmiot z którym Pani współpracuje wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową lub odpowiedzialną za realizację/ zawarcie umowy Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane – jako dane niezbędne.

W przypadku kandydatów do pracy konieczne jest podanie danych wskazanych w ustawie Kodeks pracy – brak ich podania, a w szczególności brak podania danych takich jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe może spowodować, że nie będą mogli Państwo uczestniczyć w procesie rekrutacji.

W przypadku osób, które kierują do nas pytania/ wnioski/ reklamacje/ skargi brak podania danych kontaktowych może uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi na Państwa zgłoszenie.

Czy przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzyanrodowych jest konieczne?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG) oraz do organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji - w tym decyzji opierających się o profilowanie.

Cookies

Informacje na temat przetwarzania plików Cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies.

Powrót