Polityka Cookies

Ostatnia modyfikacja: 21.04.2022

Administrator

StillSec Sp. z o. o. Spółka komandytowa, Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1/m5/b01.144 03-901 Warszawa, KRS: 0000579836, NIP: 5252631872, REGON: 362708106.

Cookies

Niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

Dane osobowe

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Organ nadzorczy

W Polsce - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Urządzenie

Oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.

URL - (ang. Uniform Resource Locator)

Oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych, np. adres www.

Użytkownik

Osoba odwiedzająca naszą stronę internetową.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym plików Cookies) przetwarzanych na stronie internetowej jest: StillSec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Siedziba: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1 /M5/B01.144, 03-901 Warszawa Adres korespondencyjny: centrum operacyjne: Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, posiadająca REGON 36270810600000, NIP 5252631872 zwana w dalszej części „Spółką” lub „Administratorem”.
 • Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny, a także przesyłając wiadomość e-mail na adres: office@stillsec.com.
 • Szanowni Państwo, wchodząc na naszą stronę internetową mogą Państwo wyrazić zgodę na użycie plików Cookies lub odrzucić ich używanie, informujemy również, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 173 ust. 3 ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r.  prawo telekomunikacyjne) możemy przetwarzać pliki Cookies – które mogą stanowić dane osobowe, jesteśmy również uprawnieni do przechowywania plików Cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików Cookies będziemy potrzebować Państwa zgody (o którą w razie potrzeby wystąpimy).
 • Obecnie używamy plików Cookies:
  • niezbędnych do płynnego działania naszej strony internetowej. Tym samym dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej takich jak: nawigacja po niej,  dostęp do poszczególnych obszarów (zakładek) - podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO – czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest utrzymanie i zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej;
  • służących do analizy ruchu, który odbywa się na naszej stronie – te pliki są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, którą możecie Państwo w każdej chwili wycofać - podstawa art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo uzyskania kopii danych,
  • prawo do sprostowania lub aktualizacji, poprawienia danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo do wniesienia wniosku w sprawie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Wskazane żądania mogą być wnoszone na adres korespondencyjny Administratora, a także za pośrednictwem e-mail: office [at] stillsec.com.
 • W celach dowodowych uprzejmie prosimy o wnoszenie wniosków drogą pisemną. Jednocześnie informujemy, że korzystanie z części praw może być ograniczone ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, do których stosowania jest zobowiązany Administrator - o czym - w przypadku wystąpienia takiej sytuacji zostaną Państwo poinformowani.
 • W sytuacji, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie przez Administratora danych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych, posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa), adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być dostawcy rozwiązań technicznych.
 • W stosunku do Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe (zawarte w Cookies) będą przechowywane przez Administratora przez okres 30 dni. Wskazany okres może ulec przedłużeniu w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 • W przypadku, gdy nie chcą Państwo, aby były przetwarzane jakiekolwiek pliki Cookies- w tym pliki niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej mogą Państwo nie wyrazić zgody na Cookies- wchodząc na naszą stronę lub wycofać zgodę na wykorzystywanie Cookies. Można to zrobić klikając w box ze zgodami na Cookies (należy zaznaczyć odpowiednie pole).
 • Dodatkowo informujemy, że ustawienia dotyczące plików Cookies mogą być przez Państwa edytowane w opcjach konfiguracji przeglądarki.
 • W przypadku sprzeciwu wobec wykorzystywania plików Cookies, proszę wybrać z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami producenta:
Powrót